Lysereninfo.no

 

Informasjon om de tiltak som Lyseren Grunneierforening arbeider med!

 

Startside Nyhetsarkiv Søkesiden

Opp
Fisk og fiskekort
Fiskekonkurranser
Effekter
Driftsplan
Tiltaksplan
Krepseplan 2008 - 2027
Om Lyseren
Lyseren Grunneierforening
Samarbeidspartnere
Kontakt oss

Om Lyseren

Lyseren har et areal på 7,5 kvadratkilometer og en dybde på ned til 50 meter. Høyde over havet er 162 m, mens landet omkring åsene når en høyde på ca. 150-200 m.o.h. Landskapet er bølgeformet med små høydeforskjeller. Ca. 65% av vannspeilet ligger i Spydeberg kommune, mens ca. 35% ligger i Enebakk.

Lyseren Grunneierforening har satt opp 8 informasjonstavler som viser kart over vannet, informasjon om tiltak som det arbeides med, fiskearter og selvbetjeningskasse for kjøp av fiskekort. Tavlene er satt på følgende steder:

  1. Spydeberg: Vøien, Haugen (innkjøringen til gamle fiskedammen), Kula, Granodden og Hallerud (ved veibommen)

  2. Enebakk: Knurrestad/Nosa (båtbryggene), Veien til Svines og Spigerverkets feriehjem (leie av lokaler eller hytter tlf 93005154) og Bærmerud badeplass.

Kart over Lyseren kan du skaffe her.

Nedbørsfelt og vannføring

Lyserens nedbørsfelt er på hele 28 kvadratkilometer. Årlig nedbør ligger på omkring 750 mm. Lyseren er råvannskilde for to kommuner, Hobøl og Spydeberg.  

 Geologiske forhold

Lyseren er oppdemt av en morenerygg fra istiden. Nedbørsfeltet ligger i det sørøst-norske grunnfjellsområdet og fjellgrunnen består hovedsakelig av gneis. Det meste av nedbørsfeltet ligger under den øvre marine grense, som i dette området ligger ca. 200 m.o.h. I de lavereliggende områder består løsmassene av marine leirer, mens høyereliggende strøk er dekket av bunnmorene med varierende mektighet. I syd er det sandjordarter. Dyrket mark utgjør ca. 8,9% av nedslagsfeltet, mens 64,8% er skog og myr. Vannarealet utgjør 26,3%.

Lyseren har 6-7 små tilløp i form av bekker og et utløp, Smalelva. Elva har sitt utløp i Glomma ca. 8 kilometer lenger sør. Lyseren er kildevann og har flere oppkommer (Fylkesmannen i Oslo og Akershus).

Lyseren er et regulert vann som etter høyesterettsdom av 1898 og 1918 ikke skal ha høyere vannstand enn at fugl kan sitte tørt på Hvitskjærs topp, et skjær i Haugensvika.

 Landskap og arealbruk

Lyseren har 5 store øyer, Storøya, Bukkøya og Grindøya i Spydeberg kommune, samt Åkerøya og Bergsøya i Enebakk kommune. Storøya og Bukkøya har ingen hyttebebyggelse, mens Grindøya har mye hyttebebyggelse og Åkerøya er bebygd med totalt 6 hytter. Bergsøya er ubebygd.

I nedslagsfeltet til Lyseren er det 790 hytter i Spydeberg kommune. I Enebakk er det ca. 300 hytter. I begge kommunene er det innført tvungen renovasjon for hyttebebyggelse. I 2015 ble det etablert trykkavløpsordning og helhårsvann for hytter og fastboende både i Enebakk og Spydeberg. Prosjektet ble gjennomført av Spydeberg kommune. I planarbeidet og gjennomføringen deltok  Spydeberg kommune, Enebakk kommune, Hobøl vannverk, politisk representant fra Spydeberg Kommune, Lyseren Samarbeidsutvalg og Lyseren Grunneierforening.

Det bor ca. 200 personer i nedslagsfeltet. Det finnes ingen tettsteder. Innsjøen utgjør et aktivt frilufts- og rekreasjonsområde for mange hytteeiere og fastboende i begge kommuner.

Startside

                            Tilbake til Startsiden

Send e-post til post@lysereninfo.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © Lyseren Grunneierforening
Sist endret: 11 juli 2021