top of page

Forvaltning

Informasjon om de tiltak som Lyseren Grunneierforening arbeider med.

Driftsplan


Grunneierforeningen har siden 2001 arbeidet etter en driftsplan for Lyseren. Planen kom i stand i henhold til "Lov om laksefiske og innlandsfisk av 1992" der rettighetshavernes plikter og rettigheter presiseres og ved at grunneierne ønsker å bidra til å sikre Lyseren som den perlen den er både på kort- og lang sikt. Driftsplanen rulleres hvert femte år.

 

Siden 2001 har det vært gjennomført 28 tiltak som å etablere informasjonstavler, merking av skjær og grunner, vannprøver, kvikksølvprøver av fisk, prøvekrepsing og tiltak mot tyvkrepsing, informasjon om faren for krepsepest, lagt ut over 80 tonn med stein for å bedre skjulemulighetene til krepsen, etablert 6 redningsbøyer (TryggVesta), fiskeundersøkelser, fiskekonkurranser, redusere bestand av mink og kanadagjess, rensket opp kanaler, arrangert "søppelaksjoner", tiltak for å fjerne planten kjempespringfrø  med mer.

17849573660364130.jpg
17842584341207796.jpg
Driftsplanen for perioden 2021-2025 (versjon 5) definerer følgende mål:

 

Overordnet målsetning:

- Bidra til og følge opp at vannkvaliteten blir opprettholdt på kort- og lang sikt

- Ivareta bestandene av kreps, fisk og andefugl og livsmiljøet i og ved vannet.

- Bruke og utvikle vannets naturressurser som en del av ressursgrunnlaget for landbruket og legge til    rette for bygdeturisme og andre binæringer.

- Legge til rette for et variert tilbud av fiskemuligheter og opplevelser.

 

Delmål for næring og rekreasjon

- Forvalte fiskekort ordningen

- Arrangere fiskekonkurranser

- Sørge for økt informasjon om fiskemulighetene og grunneierforeningen

- Merke undervannsskjær og grunner

- Ved behov, bidra til å renske opp aktuelle kanaler for å lette fremkomsten for båter

- Vurdere muligheten for utsetting av ørret og fiskearter som kan virke positivt for             krepsebestanden

- "Fadder" for redningsbøyer (Trygg Vesta)

Delmål for biologiske forhold og vannstandsforhold

- Økt kunnskap om fiskebestandens kvalitet (kvikksølvinnhold mm)

- Sikre krepsebestanden

- Informere om smittefare av krepsepest, fiskesykdommer og vurdere forebyggende     tiltak i den forbindelse

- Redusere bestanden av mink som fortærer mink

- Redusere bestanden av kanadagjess gjennom jakt og punktering av egg

- Vurdere tiltak for å redusere økning av gjengroing for å bevare vannkvalitet og øke     fiske-  og krepsebestand

- Vurdere tiltak for å redusere svartelistede planter langs Lyseren, spesielt     kjempespringfrø

- Gjennomføre årlig "søppelaksjon" hvor brukerne oppfordres til å plukke søppel i og       langs strandkantene

- En vannkvalitet og et vannføringsregime som er tilfredsstillende for fisk, kreps og   bruken av vannet samt landbruksintressene.

17919522733326082.jpg

Det er definert 24 tiltak som støtter oppunder målsettingene i driftsplanen. Foreningen utarbeider årlige tiltaksplaner hvor det blir det blir fastsatt

- hvilke tiltak som skal gjennomføres

- til hvilket tidspunkt tiltakene skal gjennomføres

- hvem som skal gjennomføre tiltakene

- hvordan tiltakene skal gjennomføres.

 

Tiltaksplanen behandles av årsmøtet for Lyseren Grunneierforening som gjennomføres i februar.

 

Du kan lese mer om tiltaksplaner her:

Tiltaksplan

Foreningen utarbeider årlige tiltaksplaner som viser hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Mange tiltak har blitt gjennomført siden 2001 og vi kan raskt nevne følgende tiltak:

    
    - 8 informasjonstavler er satt opp rundt vannet som viser kart over vannet, informasjon om tiltak som              det arbeides med, fiskearter og selvbetjeningskasse for kjøp av fiskekort.

     

      Tavlene er satt opp på følgende steder:

    - Spydeberg: Vøien, Haugen (innkjøringen til gamle fiskedammen), Kula, Granodden og

      Hallerud (ved veibommen)  

    - Enebakk: Knurrestad/Nosa (båtbryggene), Veien til Svines og Spigerverkets feriehjem og

      Bermerud badeplass.

     - 37 skjær og grunner er merket for å sikre at båter ikke blir skadet.
     - 10 vannprøver hvert år på forskjellige steder rundt vannet.
     - 2 kvikksølvprøver annet hvert år av abbor og gjedde. 1 kvikksølvprøve av lake.
     - 2 prøvekrepsinger på 9 forskjellige steder gjennomført siden 2002.
     - 6 redningsbøyer, Trygg Vesta på flere steder blant annet øyene Bergsøya, Storøya og Bukkøya.
     - 3 kanaler er rensket opp for å bedre fremkomsten til båter (Svineshalsen, kanalen ved Vøientangen og                    Smalelvakanalen)
     - 97 mink fanget i minkfeller (slagfeller kan lånes av hver enkelt grunneier)
     - Punktert kanadagåsegg for å forhindre at bestanden øker.
     - Etablert fiskekortordning
     - Gjennomfører årlig fiskekonkurranser (sesongkonkurranse og dagskonkurranse)
     - Gjennomfører årlig "søppelaksjon" med premier
     - Tiltak for å fjerne uønskede planter som kjempespringfrø
     - Fulgt opp regulanten av vannstanden, Spydeberg kommune, i forbindelse med å holde stabil vannstand
     - Etablert oppsynsvirksomhet samt eget krepseoppsyn for å forhindre tyvkrepsing
     - Etablert krepseplan for å sikre og øke krepsebestanden, planen kan du lese om her.
 

17859826784355547_edited.jpg
bottom of page