top of page

Om Lyseren

En perle som knytter Spydeberg og Enebakk 

Lyseren har et areal på 7,5 kvadratkilometer og en dybde på ned til 50 meter. Høyde over havet er 162 m, mens landet omkring åsene når en høyde på ca. 150-200 m.o.h. Landskapet er bølgeformet med små høydeforskjeller. Ca. 65% av vannspeilet ligger i Indre Østfold, mens ca. 35% ligger i Enebakk.

Lyseren Grunneierforening har satt opp 8 informasjonstavler som viser kart over vannet, informasjon om tiltak som det arbeides med, fiskearter og selvbetjeningkasse for kjøp av fiskekort. Tavlene er satt på følgende steder:

  1. Indre Østfold/Spydeberg: Vøien, Haugen (innkjøringen til gamle fiskedammen), Kula, Granodden og Hallerud (ved veibommen)

  2. Enebakk: Knurrestad/Nosa (båt bryggene), Veien til Svines og Spikerverkets feriehjem og Bermerud badeplass.

lysern kart med bakgrun_edited.jpg

Kart over Lyseren kan du skaffe her.

 

Nedbørsfelt og vannføring

Lyserens nedbørsfelt er på hele 28 kvadratkilometer. Årlig nedbør ligger på omkring 750 mm. Lyseren er råvannskilde for Hobøl og Spydeberg.  

Geologiske forhold

Lyseren er oppdemt av en morenerygg fra istiden. Nedbørfeltet ligger i det sørøst-norske grunnfjellområdet og fjellgrunnen består hovedsakelig av gneis. Det meste av nedbørfeltet ligger under den øvre marine grense, som i dette området ligger ca. 200 m.o.h. I de lavereliggende områder består løsmassene av marine leirer, mens høyereliggende strøk er dekket av bunnmorene med varierende mektighet. I syd er det sand-jordarter. Dyrket mark utgjør ca. 8,9% av nedslagsfeltet, mens 64,8% er skog og myr. Vannarealet utgjør 26,3%.

Lyseren har 6-7 små tilløp i form av bekker og et utløp, Smalelva. Elva har sitt utløp i Glomma ca. 8 kilometer lenger sør. Lyseren er kildevann og har flere oppkommer (Fylkesmannen i Oslo og Akershus).

Lyseren er et regulert vann som etter høyesterettsdom av 1898 og 1918 ikke skal ha høyere vannstand enn at fugl kan sitte tørt på Hvitskjærs topp, et skjær i Haugensvika.

 

Øyer i Lyseren

Lyseren har 5 store øyer, Storøya, Bukkøya og Grindøya i Spydeberg kommune, samt Åkerøya og Bergsøya i Enebakk kommune. Storøya og Bukkøya har ingen hyttebebyggelse, mens Grindøya har mye hyttebebyggelse og Åkerøya er bebygd med totalt 6 hytter. Bergsøya er ubebygd. Øyene er populære hele året for utflukter. 

Bebyggelse

I nedslagsfeltet til Lyseren er det 790 hytter i Indre Østfold kommune. I Enebakk er det ca. 300 hytter. I begge kommunene er det innført tvungen renovasjon for hyttebebyggelse. I 2015 ble det etablert trykkavløpsordning og helhårsvann for hytter og fastboende både i Enebakk og Indre Østfold. Prosjektet ble gjennomført av Spydeberg kommune 2015. I planarbeidet og gjennomføringen deltok  Spydeberg kommune, Enebakk kommune, Hobøl vannverk, politisk representant fra Spydeberg Kommune, Lyseren Samarbeidsutvalg og Lyseren Grunneierforening.

Det bor ca. 200 personer i nedslagsfeltet. Det finnes ingen tettsteder. Innsjøen utgjør et aktivt frilufts- og rekreasjonsområde for mange hytteeiere og fastboende i begge kommuner.

bottom of page