top of page

Vannkvalitet

Vannprøver og resultat- blågrønne alger- svømmekløe

Lyseren har et areal på 7,5 kvadratkilometer og en dybde på ned til 50 meter. 

Lyseren har vippet mellom god og svært god standard på vannkvaliteten.

Vårt mål er en stabil "Svært god økologisk standard" i Lyseren. 

vannn.bmp

Lyseren Grunneierforening har i dag et godt samarbeid med Trond Stabell i Norconsult AS. Her er den seneste informasjonen for fjorårets vannprøver. Vannprøvene tas til faste tider og på faste steder på en fast dybde hvert år. Her er kompliserte data forklart av 

Trond Stabell Seniorrådgiver Energi-miljø, PhD limnologi Norconsult AS på en forståelig måte.  

Tabellen under viser en oversikt over hvordan Lyseren har kommet ved vurdering av økologisk tilstand i perioden 2015 – 2021. Verdiene er såkalte nEQR-verdier, der grensen mellom moderat og god tilstand ligger på 0,60, mens grensen mellom god og svært god tilstand ligger på 0,80. I de fleste årene ligger altså innsjøen i grenseområdet mellom god og svært god tilstand (nEQR ca. 0,80). Unntaket var i 2015, som gir et lite innblikk i den største risikoen for innsjøen..

….som er artssammensetningen av planteplanktonet. Det finnes arter i innsjøen, særlig noen cyanobakterier (eller blågrønnbakterier), som man vet er i stand til å danne store oppblomstringer dersom forholdene ligger til rette for det. Siden disse er tilstede i innsjøen, blir det ekstra viktig at tilførselen av næringsstoffer (først og fremst fosfor, men noen ganger også nitrogen) holdes nede. Blir konsentrasjonen av disse for høy i vannet, vil vi med disse artene til stede garantert få slik oppblomstringer. Det behøver ikke skje hvert år, men jo høyere fosforkonsentrasjoner, jo hyppigere vil de forekomme. Vi vet dessverre aldri akkurat hvor dette nivået for næringsstoffer ligger, men en slik oppblomstring skjedde altså i 2015. Det indikerer at næringsinnholdet i Lyseren kanskje er i nærheten av der vi kan få slike oppblomstringer.

 

Oppsummert: Tilstanden siden 2016 har vært god eller svært god. Det tilsier at tilførselen av næringsstoffer (fosfor) har vært såpass lav at man har unngått store oppblomstringer av cyanobakterier. Det er veldig viktig at denne tilførselen holdes nede. Selv en moderat økning kan medføre at forholdene i innsjøen blir mye dårligere, fordi vi da kan oppleve slike oppblomstringer.

Tabellen under er for 2021, og viser alle delindeksene som inngår i totalvurderingen av innsjøen. Her ser vi at den som heter Cyanomax, som er den maksimale forekomsten av cyanobakterier gjennom sesongen, som kommer dårligst ut (men fortsatt god i 2021). Det er altså her hovedutfordringen ligger. Forekomsten av disse cyanobakteriene bør ikke bli større, og for å unngå det må fosfortilførselen til innsjøen ikke øke. Enda bedre ville det være om den avtok ytterligere, slik at man var sikker på å ligge under det nivået hvor oppblomstringer kan forekomme.

vannn.bmp
Grunneierforeningen vil fortsette å utføre tiltak som kan bedre vannkvaliteten i Lyseren. 
IMG_9342.jpg
IMG_9345.jpg

Resultater for de neste årene kort fortalt: 

2022: Svært god økologisk standard,

0,83 nEQR, men bekymring for signifikant vekst av fosfor over en 20års tid gjordet at Lyseren ble satt til moderat standard.

2023: Sært god økologisk standard, alle tallene ser svært gode ut. 0,85 nEQR

Er du spesielt interessert i analyserapportene ta kontakt med styret i Lyseren grunneierforening. 

Blågrønne alger. 

• Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier.
• Cyanobakterier finnes naturlig i jord, luft og
vann, men under visse forhold kan det bli en
synlig oppblomstring av disse bakteriene i
elver og innsjøer, av og til også i havet.
• Oppblomstring forekommer oftest i næringsrike innsjøer, og skjer helst i perioden juni –oktober.
• Cyanobakterier kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og smaksstoffer.
• Kontakt med toksinene kan gi hudirritasjoner
og forgiftninger.

Det er også viktig at man ikke lar hunder bade i vann
med sterk oppblomstring av cyanobakterier, da de
som regel vil drikke av vannet. Det er kjent at hunder
har blitt forgiftet etter å ha spist algemasse som har
blitt skyllet opp på land.

Kilde FHI sine nettsider. 

blåalger.jpg

Svømmekløe  (cercariedermatitt)

Svømmekløe, eller cerkariedermatitt, er et kløende utslett på huden hos mennesker som har badet i enkelte ferskvannssjøer og dammer. Utslettet er forårsaket av parasitter (ikter) som vanligvis infiserer ulike arter av fugler som er knyttet til ferskvann.

Utslettet ser ut som mange små stikk og kan variere i grad.  Symptomene forsvinner i løpet av en til to uker. Tiltak er å tørke seg grundig med håndkle eller skylde seg i rent vann rett etter bading. 

Kilde. FHI sine nettsider

svømme kløe fhi.no.jpg
bottom of page